Tuesday, June 12, 2018

Biểu Tình


2 comments:

Thích bò bía Nguyen said...

Thương quá Việt Nam

Hong Thuy said...

Bài thơ của anh Khiêm thật thấm thía, quyết giữ nước thề giữ bờ , đánh cho tan tành bọn ngoại xâm Tầu khựa.
Hồng Thúy